Телефон 0888 565 337

Фермата е разположена по поречието на Стара река на 2 км. над гр. Пещера по шосето Пещера-Батак.

Водоснабдяването на рибовъдната ферма е основно по гравитачен начин:
• водоизточник – планинска река, с дебит на водата 160 л/сек.;
• дебит – минимален 80л/сек.;
• при необходимост – резервноо захранване от сондаж – 4 л/сек.;
• температура на водата – 6-18°С;
• кислородно съдържание – 9 мг/л.
Общата площ пъстървовото стопанство е 18.75 дка. В тази площ са включени Рибовъден и Люпилен комплекс.

Рибовъден комплекс:

За култивиране на зарибителен материал от пъстърва се използват следните отрасни бетонови басейни:
• 6 бр. бетонови клетки за отглеждане на зарибителен материал от пъстърва, с размери 11.0/1.5/1.5 м.;
• 3 бр. Бетонови клетки за отглеждане на зарибителен материал от пъстърва, с размери 4.0/1.5/1.2 м.;

За угояване на дъгова пъстърва понастоящем се използват следните бетонови басейни:
• 4 бр. бетонови клетки заугояване на пъстърва, с размери 12.5/3.0/1.5 м.;

Люпилен комплекс:
Риболюпилнята, която се експлоатира в рибовъдната ферма е разположена в тухлена постройка, помещение
с размери 4/9/3 м.

      Риболюпилнята разполага с 2 бр. вани за пъстървовите разплодници. В тези вани се държат разделените
по пол пъстървови разплодници. След получаване на половите продукти рибите се връщат в маточните басейни.

Люпилният комплекс във фермата разполага с 10 бр. вайсови люпилни апарати и 20 бр. пластмасови люпилни
апарати, всеки с по три отделения за по 5000 хайверени зърна. Общият капацитет на тези люпилни апарати
е 300 000 бр. хайверени зърна за балканска пъстърва и сивен и 300 000 бр. за дъгова пъстърва.